De bedoeling / intentie / opdracht van deze openbaring is ingegeven door de "factor mens" opgevoerd in 1999 bij de stichting en haar / ons rechterlijk & objectief gremium in de omgang met collectieve en individuele rechtspersonen - onder zakelijke regie van de Rechtspraak - de Centrale Raad van Beroep. En het is een gegeven dat dit vakkundig geequipeerd gezelschap zich kwalitatief leeft aan de schittering van wat wij mensen leven als "onze waarheid" en "God zij met Ons" ~ en wie dat niet met ons allen - Nederlanders en Wereldburgers - deelt, die kan zich melden , cq. afmelden op de site die de CRvB daarvoor gaat voeren. Dit is dan tevens in de gedachtelijn die de stichting hanteert: SLIM en EFFECTIEF in het kader van de LERENDE OVERHEID. Dat laatste is overigens een tussenstapje naar wat wij hier allen beogen , nl. de LEERZAME (=LEERGIERIGE) SAMENLEVING.

') Bewustzijnsnotie voor het woord, de vibratie, "LEERGIERIG": dit woord heeft niets te maken met de mens die zich gierig gedraagt met de andere mens - in tegendeel: hij/zij stelt zich leergraag op met de ander ~ en is ook transparant in het delen van de informatie die uit hem/haar los komt op de momenten die zich daartoe lenen - in samenhang met al wat zich aan zijn/haar bron leeft / hecht").

~~~~~

") indien een bron ("vrij mens") zich ergens toe geroepen voelt dan kan dit voorkomen uit verschillende types van aanstootgeving / prikkeling. Hier noemt uw schrijver 3 types, nl.

  • het type individu (Ken Wilber Kwadrant : IK - individu en intern)
  • het type neuraal (Ken Wilber Kwadrant : WE - collectief en intern)
  • het type collectief (Ken Wilber Kwadrant : ITS - collectief en extern)

ergo: individu / neuraal / collectief
Als neuraal veld kun je beschouwen "de Tafel" waar je aan zit met andere mensen ter overleg. Dit komt voor als je je leent aan een taak in de medezeggenschap. Het komt ook voor als een Directielid zich mengt in jouw leven op een manier die je niet hebt geaccordeerd. (bijv. bij behandeling van mail die naar een prullenbbak was gezonden, of ook als iemand zich bemoeit met je gezondheid en er is geen reden geëxpliceerd noch gecommuniceerd dit te doen / besluiten / ondernemen).
Daartoe zijn weer allerlei regels opgesteld die vooral een vrijbrief geven - in de praktijk - aan gestudeerden op deze lastige teksten met meerdere waarheidssteken al naar gelang aan wie de macht van het woord wordt verleend / gegeven; of - dit kan in buitengewoon opzicht en met navenant inzicht ook - wie zich weet in de voering van de "diligence".

Bewustzijnsnotie: bewust en aanstootgevend van de auteur uit is hier één gebied niet benoemd als een relevant veld van aanstootgeving, nl. het extern individuele veld - het lichaam.
Mocht dit veld door een der partners in de verhandeling als relevant worden opgevoerd dan vernemen wij dit en kunnen dit hier ter plekke aanpassen, zodat een ieder weet hoe de partners hier over denken. De partners zijn de hoofdstedelijke bestuurssectie vertegenwoordigd door een wethouder / bestuurslid van de stichting; en tevens een voorzitter (vz) van een meervoudige kamer (MK) aangesteld in het pak dat de CRvB haar rechters toevertrouwd in het kader van gemeenschappelijke missies met het volk, of meer specifiek met ambtenaren die zich ten dienste stellen van het volk in de hiërarchie / het spreek & actieveld dat het gezag erkent en doet herkennen.

Einde ") notie en ') notie

(dit vanwege de dubbelheid in babelonische spraak-verwikkeling die diverse zenuwcentra -collectieven, als toezichthouders en bankiers op enige (individuele?) basis- zich veroorloven naast het bedoelde werk)

~~~~~

Meer ter zake in de situatie die zich op 26 juni 2008 voordoet in het gebouw dat de Rechtspraak beheert ter facilitering van de Centrale Raad van Beroep, waar er overigens maar één van is in de rechtstaat der Nederlanden - hetgeen hen -de werknemers aldaar, type rechter en griffier en portier etc.- bekend wordt verondersteld. Zij verstaan hun vak, en de client gaat er vanuit. Zowel een collectief als een stichting als een individu - een gemeentelijk / hoofdstedelijk ambtenaar - telt voor de zakelijke benadering van de CRvB als 1 rechtspersoon, beide 2 rechtspersonen.

Naar het inzicht van de vz maakt de stichting zelf uit wie haar vertegenwoordigd.

Naar het inzicht van de Voerman van het proces dat zich in de Kamer afspeelt, is de gezonden vertegenwoordiging echter in beide zich voordiende en aldus zich illustrerende gevallen niet relevant in het kader waartoe wij daar samenzijn. Vanwege het bewustzijn van de Voerman gewldt hiertoe een gelijke afweging als bij een Vlucht met een Vliegtuig van A naar B. Immers de Piloot / Gezagvoerder heeft de eindverantwoordelijkheid en beslist of de reis kan worden aangevangen.

De vz gezonden door de CRvB onder administratieve leiding van de Rechtspraak is hier de Tweede Piloot - tevens geëquipeerd met speciale bevoegdheden voor wat betreft de orde in de zaal, aldaar. De gezagvoerder heeft aldus het volgende bepaalt en besloten:

1 - De bemanning van de geplande vlucht voldoet of voldoet NIET aan de eisen die de gezagvoerder beseft

2 - De gezagvoerder heeft geen eerdere ervaring gehad met de "boordwerktuigkundigen" van de meervoudige kamer - ergo van degenen die zich met een mr-titel (meester in de Rechten) lenen aan de invulling van lidmaatschap in de betreffende MK ; en hij is zich ervan bewust dat hij in voorkomend geval "rebellerende / muitende bemanningsleden" tot de orde dient te roepen ; hetzij te schorsen en te verwijderen uit het team, dat zich weet op enige kwalitatieve normeringen. (de leiding van de CRvB -lees "leden van de leiding in enige opstelling met navenante benaming/label" - weet dit - als toezichthoudend gremium)

3 - Vanwege de kennis die de gezagvoerder heeft in de zaak die voorlegt in de gezamelijke sfeer besluit de gezagvoerder het algehele team aan aanwezigen als een invalide samenstelling te kwalificeren: ergo er is sprake van een invalide zitting op voorhand

3a - dit is het label voor de keuze om de zitting op dat moment te schorsen ; hetgeen op impliciet gezag van de gezagvoerder anders wordt beschikt - lees 3b
Een gevolg van een dergelijk besluit als hier bedoeld zou een vernietiging zijn van een waardevol traject in het kader van de missie die de stichting en haar ambtenaar zich weten: SLIM en EFFECTIEF HANDELEN met als oogmerk de samenleving/lering/werking in het algemeen en het "Hoofdstedelijke WATER" in het bijzonder. En dat willen wij niet, wij willen transparantie en Helder Water en roepen de CRvB op zich hier te schikken in de missie die uitdrukkelijk gesteld is.

3b - OEFENING : meer specifiek "een bewustzijnsoefening"
In zijn staat van bewustzijn met de situatie die zich dan voordoet ~ doet de gezagvoerder - de ambtenaar in functie en in diverse lagen (OR, GO, NVM, BO) ingerold (hij voert oa. het programma "AWAKENING PLANETARY CONSCIOUSNESS") - beseffen dat zich een unieke mogelijkheid voordoet:

3b1 - indien dit een vlucht-simulatie zou zijn dan zijn hiertoe de juiste mensen aanwezig om deze oefening te doen met de relevante partijen in een communicatie-proces. Immers indien er fouten worden gemaakt, dan kunnen nu de fouten ook geëxpliceerd worden en aan een breder veld worden toevertrouwd. De lieden die meewerken kunnen en worden op voorhand bedankt voor het zich beschikbaar stellen en kunnen een verzoek doen hoe zij minder helder worden geïdentificeerd als daar behoeft toe is. Immers - zo stelt de regisseur - iedereen is daar ook als burger van een samenleving naast de specifieke rol die men zich had toebedacht.

3b2 - voordat de zaal werd betreden heeft de gezagvoerder de inspectie gepleegd aan de invulling die de stichting geeft aan haar vertegenwoordiging

3b2a - is een jurist van het buro Vijverberg die de ambtenaar in kwestie voor de zesde keer meemaakt in een veld waar hij geroepen is zich integer te gedragen; echter de jurist zou voor de zesde maal zich lenen aan andere bedoelingen als die de ambtenaar weet met zijn stichting - en hij heeft haar enkele maanden daartoe mild gemaand.

3b2a1 - ergo: de jurist zond twee brieven geadresseerd aan de ambtenaar - een per gewone post en een per aangetekend schrijven. De gewone brief droeg dezelfde tekst als de aangetekende brief en de ontvanger heeft besloten de aangetekende brief af te wijzen. De reden hiertoe is gelegen bij de medierende partij CWI/UWV, die een verklaring hebben gekregen van de ambtenaar dat hij zich niet leende voor psychologisch toeleidende (lees "ondermijnende") verhandelingen. De juridiserende partij kan zich weten wanneer zij het bericht ontvangt: "ik wens u niet te ontvangen. u kunt doen wat u niet kunt laten". Ergo, uw rol is allang uitgespeeld - gaat u zich ergens anders melden als nuttig?

3b2b De medewerker van de stichting is bij de stichting ondergebracht in het managementveld als Hoofd van een Hoofdafdeling. Dit is bekend bij de Ambtenaar(, edoch er is later geen blijk van gegeven dat de CRvb/MK zich hier bewust van is). Tevens is de ambtenaar bekend met het gegeven dat de man in kwestie wijkt van de afspraken met hem (impliciet overeengekomen credo vanwege overdracht van de ambtenaar aan hem - en zijn zwijgen - ref. Vogelaar en GeenStijl: ergo de consequentie)
Ergo het bestuur van de stichting kon deze rol niet invullen op de wijze als zij het zich kennelijk veroorloofd.
Zij heeft geluk met het feit dat de ambtenaar als gezagvoerder de zitting heeft gestopt') en als oefening / simulatie voortgezet.

') de interventie die de gezagvoerder hier pleegt is dan niet zichtbaar voor alle andere deelnemers aan de oefening. Dat is waar. Er dient hier te worden beseft dat een ieder zich mogelijk anders zou gedragen in een oefening als in een praktijkgeval. En = gezien de relatie met water en met de kroonprins (het volk) = zou dit niet leiden tot een prompt herstel van de normen en waarden die wij in dit veld bezigen. En toegegeven is dat de gezagvoerder hier enkele maanden de tijd neemt - waar overigens bestuursleden van de stichting zich 7 á 9 jaren de tijd gunnen zich een kwaliteitssprong te gunnen (iets te leren - factor mens).

... ( later meer, tijd voor n bakkie :)